«ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ νέα πορεία»: Στρατηγικός Σχεδιασμός επόμενων ετών

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Ο Άνθρωπος, η Οικονομία, το Περιβάλλον και ο Πολιτισμός της Ιεράπετρας σε γόνιμη σχέση και συνεργασία  για την επίλυση προβλημάτων και τη δυναμική διεκδίκηση πόρων.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Η δημοτική περίοδο  2014-2019 έθεσε τις βάσεις για μια νέα πορεία.

Τέθηκε στόχος το πρώτο έτος της θητείας μας, η άμεση δημοπράτηση  των έργων που είχαν ενταχθεί σε διάφορα προγράμματα χρηματοδότησης (ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, το πρόγραμμα Εξοικονομώ, η Ψηφιακή Σύγκλιση, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, το πρόγραμμα Θησέας, τα προγράμματα του Πράσινου Ταμείου) και δεν είχαν προχωρήσει οι διαδικασίες για την υπογραφή των συμβάσεων εκτέλεσής τους.

Λόγω λήξης της προγραμματικής περιόδου και των δημοσιονομικών προβλημάτων της χώρας υπήρξε ορατός κίνδυνος απένταξής τους.

Για το διάστημα Σεπτέμβριος 2014-2015: Δημοπρατήθηκαν έργα ύψους προϋπολογισμού: 3.521.990,60€ και Υπογράφτηκαν συμβάσεις ύψους: 2.664.333€.

Επιπλέον, έπειτα από την λεπτομερή καταγραφή των καθημερινών αναγκών στην πόλη και τα τοπικά διαμερίσματα ξεκίνησε η δυναμική διεκδίκηση πόρων προς όλες τις κατευθύνσεις

Στην παρούσα φάση και πριν την λήξη της δημοτικής περιόδου τα ενταγμένα έργα που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται ανέρχονται σε 16.419.079,24€. Τα έργα που βρίσκονται σε αξιολόγηση σε διάφορά επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ και στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ανέρχονται σε 5.612.929,18€. Τα έργα που έχουν προενταχθεί στο εγκεκριμένο πρόγραμμα Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης ανέρχονται σε 7.920.000€ (έργα α προτεραιότητας) και 3.860.000€ (έργα β προτεραιότητας).

Επιπλέον, με την ολοκλήρωση της μελέτης και την  τελική αδειοδότηση του έργου: «Δίκτυα Αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων των παραλιακών οικισμών Κουτσουρά, Μακρύ Γιαλού Δήμου Ιεράπετρας και Ανάληψη Δήμου Σητείας Π.Ε Λασιθίου και την υποβολή της πρότασης του έργου  προϋπολογισμού 11.000.000€, οι χρηματοδοτήσεις των έργων θα ανέλθουν σε 40.852.008,42€.

Ο μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός υλοποίησης των ενταγμένων έργων  για το διάστημα 2019-2022  ανέρχεται σε 33.000.000€.

Ολοκληρώνοντας επισημαίνουμε ότι οι ώριμες μελέτες για ένταξη νέων έργων για το διάστημα 2014-2019 ανέρχονται σε 3.259.806€ (μη συμπεριλαμβανομένων των μελετών των έργων β προτεραιότητας των Ο.Χ.Ε) και συνολικά υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται έργα και προμήθειες ύψους: 45.961.239€.

 

ΣΤΟΙΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2019 – 2022

Τα μέτρα και οι στόχοι που επιλέγονται για το διάστημα 2019-2022,  συνθέτουν τους τέσσερις βασικούς άξονες δράσης του δημοτικού προγραμματισμού για την επόμενη τετραετία , ως ακολούθως:

 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής της καθημερινότητας του πολίτη
 • Προστασία του περιβάλλοντος και ενίσχυση της καθαριότητας
 • Διαφύλαξη και προβολή του πολιτισμού – στήριξη της παιδείας, κοινωνική αλληλεγγύη
 • Στήριξη των παραγωγικών τάξεων, της γεωργίας, του τουρισμού και του εμπορίου

Παρατίθενται οι στόχοι και κάποιες από τις δράσεις του προγραμματισμού μας.

Άξονας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
 • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΥΤΕΣΕΙΣ ΟΜΒΡΙΩΝ
 • ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 • ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
 • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική -Παιδεία-Πολιτισμός και Αθλητισμός

 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
 • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΑΝΑΒΘΑΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ

Άξονας 3: Τοπική Οικονομία – Απασχόληση

 • ΓΕΩΡΓΙΑ
 • ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
 • ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
 • ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 • ΑΡΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤΗΤΑΣ
 • ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 • ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Άξονας 4:Βελτίωση της Διοικητικής και της Οικονομικής Ικανότητας του Δήμου

 • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
 • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ
 • ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
 • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ


Άξονας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

◊ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ

 • Επεξεργασία και διάθεση  αποβλήτων
 • Μείωση απορριμμάτων στην πηγή
 • Βελτιστοποίηση συλλογής απορριμμάτων
 • Βελτίωση καθαριότητας σε φυσικό και δομημένο περιβάλλον
 • Εκσυγχρονισμός υπηρεσίας καθαριότητας

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Κατασκευή Μονάδας Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων Ιεράπετρας (έργο προς ένταξη – 2.720.000€)
 • Ανάπτυξη συστημάτων Διαλογής στη Πηγή (ΔσΠ)
 • Προμήθειες σύγχρονου μηχανικού εξοπλισμού για τις ανάγκες συλλογής-  Απορριμματοφόρα ΔσΠ
 • Δημιουργία πράσινων σημείων (greenpoints)
 • Δημιουργία χώρου ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού (Κ.Α.ΕΔΙΣΠ)
 • Νέες προμήθειες κάδων δικτύου ανακύκλωσης χαρτιού και γυαλιού
 • Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων (προτεινόμενο έργο στις Ο.Χ.Ε και σε openmall 500.000€)
 • Εγκιβωτισμός κάδων
 • Υλοποίηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων Δήμου Ιεράπετρας
 • Μεταστέγαση των υπηρεσιών

◊ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ

 • Προώθηση έργων ενιαίας διαχείρισης υδάτινου δυναμικού
 • Βελτίωση ποιότητας και επάρκειας νερού ύδρευσης
 • Επεκτάσεις και βελτιώσεις αρδευτικών έργων Δήμου
 • Εξασφάλιση επάρκειας αρδευτικού νερού
 • Δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης Ιεράπετρας, Μακρύ Γιαλού και Τοπικών Κοινοτήτων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Εκπόνηση μελετών: Ενίσχυση Υδραγωγείου Σαρακίνας & Αντικατάσταση αγωγού μεταφοράς νερού πηγών Σαρακίνας (Δυτικό Υδραγωγείο πόλης Ιεράπετρας) από διακλάδωση προς Δεξαμενή Ανατολής έως την κεντρική Δεξαμενή «Περιστεράς» της πόλης της Ιεράπετρας.
 • Υλοποίηση ενταγμένου έργου: Αντικατάσταση τμήματος εξωτερικού υδραγωγείου Δήμου Ιεράπετρας από πηγές Σαρακίνας, προϋπολογισμού 3.720.000€
 • Υλοποίηση ενταγμένου έργου: Τηλεχειρισμός του συστήματος υδροδότησης, προϋπολογισμού 868.000€
 • Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού εσωτερικού δικτύου διανομής νερού στην πόλη της Ιεράπετρας (ενδ. Προυπολογισμός 1.500.000€ σχεδιασμός Ο.Χ.Ε)
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης διατάξεων μέτρησης καταναλωτών (ενδ. προυπολογισμός 365.000€ σχεδιασμός Ο.Χ.Ε)
 • Αντικατάσταση δικτύων μεταφοράς και διανομής νερού για ανάγκες της πόλης της Ιεράπετρας
 • Δίκτυα αναπτυσσόμενων οικισμών
 • Εγκατάσταση συστημάτων ποιοτικού ελέγχου νερού
 • Κατασκευή νέων δεξαμενών
 • Επεκτάσεις δικτύων
 • Διάνοιξη και εξοπλισμός νέων γεωτρήσεων
 • Διαχείριση πηγαίων υδάτων
 • Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού με τη μέθοδο της αντίστροφης ώσμωσης δυναμικότητας 20.000 μ3 ανά ημέρα και κατασκευή δικτύου (22.000.000€) σε συνεργασία με Υπουργείο Εσωτερικών
 • Προώθηση μεγάλων αρδευτικών έργων (νέα προσαγωγός Μύρτος- Μπραμιανά, φράγματα Λιθινών και Αγίου Ιωάννη, Λ/Ξ),  ωρίμανση λοιπών έργων ενιαίας διαχείρισης υδάτινου δυναμικού (διάφραγμα Μύρτου, αφαλάτωση και δεύτερος αγωγός Μαλαύρας, διασύνδεση αρδευτικών πόρων)
 • Ευαισθητοποίηση αγροτών για εξοικονόμηση αρδευτικού νερού
 • Συντήρηση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης
 • Νέα έργα ύδρευσης – αποχέτευσης σε αστικό κέντρο και τοπικές κοινότητες

◊ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΥΤΕΣΕΙΣ ΟΜΒΡΙΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ

 • Αύξηση κάλυψης πόλεων και οικισμών με έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας των λυμάτων
 • Ορθολογική λειτουργία ΕΕΛ
 • Προστασία πόλης της Ιεράπετρας και οικισμών από πλημμυρικά φαινόμενα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Υλοποίηση έργου: Δίκτυα Αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων των παραλιακών οικισμών Κουτσουρά, Μακρύ Γιαλού Δήμου Ιεράπετρας και Ανάληψη Δήμου Σητείας Π.Ε Λασιθίου (10.900.000€)
 • Ολοκλήρωση μελετών αποχέτευσης από Κουτσουνάρι έως Ανάληψη
 • Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης σε Τοπικές Κοινότητες
 • Τριτοβάθμια επεξεργασία ΕΕΛ Ιεράπετρας για άρδευση
 • Εκσυγχρονισμός Βιολογικών καθαρισμών σε Τοπικές Κοινότητες
 • Αντιπλημμυρική προστασία Ιεράπετρας, Γρα Λυγίας, Στομίου

 ◊ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΣΤΟΧΟΙ

 • Εφαρμογή ΣΧΟΟΑΠ(Πολεοδομικός και Χωροταξικός σχεδιασμός)
 • Ολοκλήρωση πολεοδομικών σχεδίων
 • Εφαρμογή πολεοδομικών ρυθμίσεων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Ενοποίηση ΣΧΟΟΑΠ Μακρύ Γιαλού και Ιεράπετρας και αναθεώρηση ΓΠΣ μετά από δημόσια διαβούλευση
 • Προώθηση έγκρισης ΠΜ
 • Προστασία, ανάδειξη και περιβαλλοντική αναβάθμιση κέντρου της πόλης
 • Ανάδειξη, παραδοσιακών οικισμών

◊ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΤΟΧΟΙ

 • Προστασία προστατευόμενων περιοχών
 • Ανάδειξη φυσικών τοπίων και περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣΑνάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς

 • Προσβασιμότητα στο φυσικό περιβάλλον
 • Δημιουργία Βοτανικού Κήπου και Πάρκου Κρητικού Αιγάγρου
 • Προώθηση διαχειριστικών σχεδίων, συνεργασία με συναρμόδιους φορείς για αποτελεσματική προστασία, ευαισθητοποίηση κοινού κλπ.
 • Βελτίωση σήμανση μονοπατιών σε τοποθεσίες υψηλής φυσικής αξίας Δήμου Ιεράπετρας (400.000€)
 • Ιστορική διαδρομή Παλιάς πόλης Ιεράπετρας (Ενοποίηση ιστορικών χώρων). Ενταγμένο στις Ο.Χ.Ε (ενδεικτικός προϋπολογισμός: 500.000€)
 • Ανάδειξη Αρχαιολογικών χώρων σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου:
  • Ανασκαφικές έρευνες στο αρχαίο θέατρο Ιεράπετρας σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου,  προϋπολογισμός 200.000€
  • Ανασκαφικές έρευνες στη νήσο Χρυσή σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου, συνολικός προϋπολογισμός 100.000€
  • Ανασκαφικές έρευνες στην αρχαία Ιεράπυτνα σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου, συνολικός προϋπολογισμός 60.000€
 • Ανάδειξη φυσικών τοπίων προσβάσιμων από ΑμεΑ ή ηλικιωμένους, χρήση νέων τεχνολογιών.

◊ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΤΟΧΟΙ

 • Βελτίωση ποιότητας ζωής στο αστικό κέντρο Ιεράπετρας
 • Λειτουργίες αστικού κέντρου και βελτίωση ποιότητα ζωής στη Δημοτική Ενότητα Μακρύ Γιαλού
 • Βελτίωση ποιότητας ζωής στους οικισμούς του Δήμου
 • Προσβασιμότητα
 • Λιμενικά Έργα-Βελτίωση Λιμενικών Υποδομών

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Δημιουργία Ανοικτού Εμπορικού Κέντρου (OpenMall), υλοποίηση προτεινόμενου σχεδίου 1.496.937,45€
 • Κατασκευή Σταθμού Αυτοκινήτων επί των οδών Νικηφόρου Φωκά και Κόρακα», προϋπολογισμός 2.279.135€
 • Υλοποίηση σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ιεράπετρας
 • Ανάπλαση οδού Στρατηγού Σαμουήλ (Ενταγμένο στις Ο.Χ.Ε -ενδεικτικός προϋπολογισμός 500.000€)
 • Ανάπλαση παραλιακού τμήματος Ιεράπετρας από οδό Ουρανίας Παπαϊωάννου έως το πάρκο «Μίνως», συνολικός προϋπολογισμός 300.000€
 • Διάνοιξη οδών σχεδίου πόλης (επέκταση)
 • Ασφαλτοστρώσεις οδών σχεδίου πόλης
 • Διαμόρφωση χώρων πρασίνου
 • Διαμόρφωση Παιδικών Χαρών
 • Διαμορφώσεις Κόμβων
 • Αισθητικές παρεμβάσεις με έργα καλλιτεχνικής δημιουργίας
 • Αστική συγκοινωνία
 • Δημιουργία πάρκων αναψυχής, αθλητικές υποδομές, υποδομές πολιτισμού, κοινωνικές υποδομές, , προγράμματα-δράσεις υγείας κλπ
 • Σχεδιασμός βασικών έργων αστικής υποδομής, πεζοδρόμια- πλατείες κλπ., αστικός εξοπλισμός, αναβάθμιση σημερινού νότιου άξονα που περνά μέσα από τους οικισμούς
 • Αθλητικές υποδομές, υποδομές πολιτισμού
 • Κοινωνικές υποδομές, προγράμματα-δράσεις υγείας κλπ
 • Κατασκευή ποδηλατόδρομου από περιοχή Καθαράδες έως Φέρμα (Έργο Ενταγμένο στις Ο.Χ.Ε – ενδεικτικός προϋπολογισμός 1.000.000€)
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων αστικής υποδομής, πεζοδρόμια- πλατείες, συντηρήσεις δημοτικών κτηρίων, επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού, αναπλάσεις σε τοπικές κοινότητες-οικισμούς, ασύρματο internet, αθλητικές υποδομές, υποδομές πολιτισμού, κοινωνικές υποδομές, κοινοτικά ιατρεία, προγράμματα-δράσεις υγείας κλπ
 • Βελτίωση προσβασιμότητας Δημοτικών Οδών Γρα Λυγιάς, Στόμιου, ενδεικτικός προϋπολογισμός 1.000.000€ – Έργο Ενταγμένο στις Ο.Χ.Ε
 • Βελτίωση προσβασιμότητας Δημοτικών Οδών Παχειάς Άμμου, ενδεικτικός προϋπολογισμός 1.500.000€ – Έργο Ενταγμένο στις Ο.Χ.Ε
 • Βελτίωση προσβασιμότητας στην πόλη και σε υπηρεσίες σύμφωνα με τον Χάρτη Προσβασιμότητας ΑμεΑ
 • Βελτίωση προσβασιμότητας σε τοπικές κοινότητες.
 • Αναβάθμιση Αλιευτικού καταφυγίου Ιεράπετρας,
 • Αναβάθμιση Αλιευτικού καταφυγίου Μακρύ Γιαλού
 • Αναβάθμιση Αλιευτικού καταφυγίου Μύρτους
 • Αξιοποίηση λιμένα Παχειάς Άμμου

◊ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΣΤΟΧΟΙ

 • Αντιπλημμυρική προστασία
 • Προστασία από πυρκαγιές
 • Σχεδιασμός για θωράκιση από σεισμούς
 • Ανάπτυξη υποδομών, δράσεων και συνεργασιών πολιτικής προστασίας

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Μελέτες οριογραμμών ρεμάτων και διευθέτηση αυτών, καθαρισμοί ρεμάτων, έργα εκτροπής πλημμύρας προς ρέμα Λιβαδιών κλπ.
 • Προληπτικά έργα στο Σελάκανο, Θρυπτή κλπ. σε συνεργασία με Δ/νση Δασών, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για προειδοποίηση και άμεση επέμβαση, έλεγχος σχεδίων πολιτικής προστασίας, ενεργοποίηση εθελοντισμού
 • Έλεγχος σχεδιασμού, αντισεισμικός έλεγχος κρίσιμων υποδομών, ενημέρωση πληθυσμού
 • Αξιοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης υποδομών και εξοπλισμού, συνεργασίες, ευαισθητοποίηση πολιτών, ενημέρωση πληθυσμού.

◊ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

ΣΤΟΧΟΙ

 • Βιοκλιματικός σχεδιασμός, ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων
 • Ευαισθητοποίηση του κοινού στα θέματα της ορθολογικής χρήσης ενέργειας
 • Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πόλεων – Περιφερειών Υδρογόνου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου Ιεράπετρας «Μάρκος Φωνιαδάκης» (ένταξη σε πρόγραμμα του ΕΠΕΡΡΑ προϋπολογισμού 395.000€)
 • Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Κουτσουρά (σχεδιασμός Ο.Χ.Ε ενδ. προϋπολογισμού 160.000€)
 • Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων, διδακτηρίων, βρεφονηπιακών/παιδικών σταθμών
 • Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού
 • Βιοκλιματικός σχεδιασμός κοινοχρήστων χώρων
 • Προγράμματα ενημέρωσης, συμμετοχή σε δράσεις ευαισθητοποίησης, προβολή επιδεικτικών έργων
 • Πιλοτικά Έργα, δράσεις συμμετοχής του Δήμου Ιεράπετρας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων – Περιφερειών Υδρογόνου

◊ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΤΟΧΟΙ

 • Συντήρηση- βελτίωση δημοτικής οδοποιίας
 • Συντήρηση-βελτίωση κοινοτικής και αγροτικής οδοποιίας
 • Δημιουργία θέσεων στάθμευσης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Νέα έργα βελτίωσης συνδέσεων με αστικά κέντρα
 • Δημιουργία χώρων στάθμευσης, δημιουργία κόμβων, τσιμεντοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις, βελτιώσεις, συντηρήσεις, διαγραμμίσεις και φωταγώγηση κόμβων, τοποθέτηση στάσεων και πινακίδων, υπόγεια δίκτυα πολλαπλής καλωδίωσης κλπ
 • Βελτίωση προσβασιμότητας Δημοτικών Οδών Γρα Λυγιάς, Στόμιου, ενδεικτικός προϋπολογισμός 1.000.000€- Έργο Ενταγμένο στις Ο.Χ.Ε
 • Βελτίωση προσβασιμότητας Δημοτικών Οδών Παχειάς Άμμου, ενδεικτικός προϋπολογισμός 1.500.000€- Έργο Ενταγμένο στις Ο.Χ.Ε
 • Ιεράρχηση προτεραιοτήτων αγροτικού οδικού δικτύου
 • Ετήσια προγράμματα συντηρήσεων, τσιμεντοστρώσεις
 • Δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης στο κέντρο της πόλης
 • Δημιουργία χώρων στάθμευσης σε Τ.Κ.

◊ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ

 • Βελτίωση νεκροταφείων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Βελτίωση, συντήρηση, επέκταση νεκροταφείων
 • Βελτίωση, συντήρηση νεκροταφείων Τ.Κ


Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική -Παιδεία-Πολιτισμός και Αθλητισμός

◊ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΣΤΟΧΟΙ

 • Ανίχνευση κοινωνικών αναγκών
 • Κάλυψη βασικών κοινωνικών αναγκών των κατοίκων
 • Αξιοποίηση Κοινωνικών Προγραμμάτων
 • Αξιοποίηση συνεργασιών κοινωνικών φορέων
 • Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στις κοινωνικές υπηρεσίες
 • Συμμετοχή σε δίκτυα δήμων και περιφερειών για κοινωνικούς σκοπούς –κοινωνική αλληλεγγύη
 • Βελτίωση -Ανάπτυξη Κοινωνικών Υποδομών

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Νέες δράσεις στήριξης ωφελούμενων Κοινωνικού Παντοπωλείου
 • Σύνδεση δράσεων Κοινωνικών Δομών του Δήμου με το Κέντρο Κοινότητας.
 • Εύρυθμη λειτουργία κοινωνικών υποδομών
 • Μετεγκατάσταση ΚΔΑΠ ΜΕΑ στη νέα υποδομή
 • Δημιουργία πρότυπου παραγωγικού εργαστηρίου για ΑμεΑ
 • Ανάπτυξη και διάχυση δράσεων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης
 • Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην διάχυση δράσεων
 • Πρόσληψη νέου εξειδικευμένου προσωπικού στις κοινωνικές δομές και προγράμματα
 • Υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων για την βρεφική, παιδική και τρίτη ηλικία (αξιοποίηση προγραμμάτων).
 • Εξειδίκευση υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης για κάλυψη νέων αναγκών ωφελούμενων
 • Δικτύωση προγραμμάτων για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες
 • Συνεργασία με κοινωνικούς φορείς της περιοχής
 • Συνεργασία με την εκκλησία.
 • Ανάπτυξη συνεργασίας με φορείς πρόσληψης και καταπολέμησης των εξαρτήσεων κ.α.
 • Διοργάνωση συνεδρίων κοινωνικής αλληλεγγύης.
 • Θεματικές δράσεις κοινωνικής προστασίας.
 • Αξιοποίηση συστήματος υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας με απομακρυσμένη βοήθεια και υποστήριξη νέων τεχνολογιών στις κοινωνικές υπηρεσίες
 • Ανάπτυξη δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης με γειτονικούς ΟΤΑ και περιφέρεια κ.α
 • Εκπόνηση Τοπικών Πρωτοκόλλων Συνεργασίας με Κοινωνικές Δομές σε τοπικό περιφερειακό και ευρωπαϊκό χώρο
 • Δημιουργία αμιγώς βρεφικών σταθμών
 • Δημιουργία νέων κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης σε Τοπικές Κοινότητες
 • Δημιουργία θεατρικού ΚΔΑΠ
 • Δημιουργία Κέντρων Στήριξης Ηλικιωμένων στις Τ.Κ
 • Αξιοποίηση σύγχρονων προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού

◊ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΤΟΧΟΙ

 • Προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Μέριμνα για τη διεξαγωγή Υγειονομικών ελέγχων, προγράμματα εμβολιασμών, συνεργασία με φορείς παροχής υγείας, συμμετοχή σε Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο αιρετής Περιφέρειας, υλοποίηση προγραμμάτων Διαδημοτικού δικτύου Υγείας Ο.Τ.Α, συμμετοχή σε προγράμματα προαγωγής δημόσιας υγείας, εφαρμογή προγράμματος τηλεφροντίδας κ.α

◊ ΑΝΑΒΘΑΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ

 • Αναβάθμιση διδακτηρίων ΔΣ
 • Κατασκευή νέων διδακτηρίων Β’θμιας εκπαίδευσης
 • Κατασκευή Νηπιαγωγείων
 • Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων
 • Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου
 • Αναβάθμιση και προμήθεια εξοπλισμού σχολείων
 • Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών μονάδων
 • Αξιοποίηση δημοτικών ακινήτων (οικοπέδων) για ανέγερση σχολικών μονάδων α/βαθμιας και β/θμιας εκπαίδευσης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Κεντριού
 • Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 3ο Δημοτικό Σχολείο
 • Ανέγερση νέου σχολικού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου
 • Κατασκευή αιθουσών σε 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας και Λύκειο Μακρύ Γιαλού, Κλειστό Γυμναστήριο Μακρύ Γιαλού
 • Ανέγερση νηπιαγωγείου Φερμών
 • Αναβάθμιση Νηπιαγωγείων: Φερμών , Μακρύ Γιαλού και Μύρτου
 • Ετήσιο πρόγραμμα συντηρήσεων, υποστήριξη Σχολικών Επιτροπών
 • Φορητοί και σταθεροί Η/Υ, διαδραστικοί πίνακες, βιντεοπροβολείς, φωτοτυπικά μηχανήματα, εκτυπωτές, εξοπλισμός εργαστηρίων (φυσική-χημεία-μηχανουργία-ηλεκτροτεχνία κ.α)
 • Κλιματιστικά μηχανήματα, λέβητες –καυστήρες θέρμανσης
 • Ένταξη σε προγράμματα για: Εξωτερικές μονώσεις, μονώσεις στέγης- ενεργειακές στέγες. Αντικατάσταση Κουφωμάτων με Νέα Ενεργειακά. Συστήματα θέρμανσης-ψύξης σχολικών μονάδων Δήμου Ιεράπετρας
 • Ανέγερση νέου σχολικού συγκροτήματος για τη στέγαση του Ειδικού σχολείου Ιεράπετρας (ΕΕΕΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ)
 • Ανέγερση νέου σχολικού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου

◊ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΤΟΧΟΙ

 • Δια βίου μάθηση

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Ιεράπετρας, βάσει της κατατεθειμένης πρότασης
 • Σχολές Γονέων κλπ., συνεργασία με Δ/νσεις Εκπαίδευσης και ΚΚ
 • Τοπικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης,

◊ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΣΤΟΧΟΙ

 • Κάλυψη βασικών πολιτιστικών αναγκών των κατοίκων, ισότιμη πρόσβαση στα αγαθά του πολιτισμού
 • Δημιουργία νέων πολιτιστικών υποδομών
 • Διαφύλαξη πολιτιστικής κληρονομιάς

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Ενίσχυση υλικοτεχνικής υποδομής υπαρχόντων πολιτιστικών υποδομών σε συνεργασία με το ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας
 • Εύρυθμη λειτουργία νέων πολιτιστικών υποδομών και δράσεων (Κέντρο Μουσικών Σπουδών, Τμήμα Σκακιού, Εικαστικού ΚδαΠ και ΚΔΑΠ Μακρύ Γιαλού, νέων μουσικών τμημάτων)
 • Συνέχιση – ενδυνάμωση θεσμοθετημένων πολιτιστικών εκδηλώσεων για κάλυψη ετήσιων αναγκών (Φεστιβάλ Χριστουγέννων, Αποκριών, Θεάτρου, Χορού)
 • Λειτουργία Δημοτικής Πινακοθήκης στο Οθωμανικό Τέμενος «Τζαμί»
 • Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην προβολή του πολιτιστικού αποθέματος και αξιοποίηση ψηφιακού μουσείου.
 • Λειτουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης στον νέο χώρο του «παλιού» Δημαρχείου
 • Λειτουργία πολιτιστικών τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης, μουσικής, χορών, χορωδίας στις τοπικές κοινότητες
 • Δημιουργία εγκαταστάσεων πολιτισμού στο Μακρύ Γιαλό,
 • Προώθηση δημιουργίας Μουσείου Ιεράπετρας
 • Πολιτιστική Αξιοποίηση ανενεργών σχολείων στις Τοπικές Κοινότητες
 • Ιστορική διαδρομή Παλιάς πόλης Ιεράπετρας (Ενοποίηση ιστορικών χώρων)- Έργο Ενταγμένο στις Ο.Χ.Ε (ενδεικτικός προϋπολογισμός: 500.000€)
 • Ανάπτυξη δράσεων για την αξιοποίηση του ανακαινισμένου χώρου «Οικίας Ναπολέοντα
 • Ανάδειξη Αρχαιολογικών χώρων σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου:
 • Προστασία και ανάδειξη φρουρίου Καλέ Ιεράπετρας, προϋπολογισμός 609.195€
 • Ανασκαφικές έρευνες στο αρχαίο θέατρο Ιεράπετρας σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου, προϋπολογισμός 200.000€
 • Ανασκαφικές έρευνες στη νήσο Χρυσή σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου, συνολικός προϋπολογισμός 100.000€
 • Ανασκαφικές έρευνες στην αρχαία Ιεράπυτνα σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου, συνολικός προϋπολογισμός 60.000€
 • Συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς και συλλόγους για κοινές δράσεις, εκδόσεις κλπ.

◊ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΣΤΟΧΟΙ

 • Κάλυψη αναγκών των κατοίκων σε άθληση και αναψυχή
 • Δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών
 • Διερεύνηση δυνατοτήτων αθλητικού τουρισμού

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Εύρυθμη λειτουργία – συντήρηση αθλητικών υποδομών,(μετά και την αναβάθμιση των σταδίων Πέτρος Βουζουνεράκης, Μισεδάκειου Σταδίου ,κλειστού γυμναστηρίου «Μάρκος Φωνιαδάκης» και  παραλιακού γυμναστηρίου)
 • Θεσμοθέτηση Κύρβειου Δρόμου
 • Φιλοξενία περιφερειακών και εθνικών διοργανώσεων
 • Συνεργασία με αθλητικούς φορείς και σωματεία
 • Αξιοποίηση υποδομής «Κολυμβητηρίου στο Κεντρί»
 • Συμπλήρωση αθλητικών εγκαταστάσεων στις Τοπικές Κοινότητες, γήπεδα 5Χ5
 • Μελέτη σκοπιμότητας για ανάπτυξη αθλητικού τουρισμού με συμπλήρωση αθλητικών υποδομών σε ορεινές κοινότητες

◊ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΟΧΟΙ

 • Υποστήριξη ευπαθών ομάδων (γυναίκες, ΑΜΕΑ)
 • Ένταξη μεταναστών

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Συνεργασία με τοπικούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς και προγράμματα για θέματα ισότητας γυναικών και ΑΜΕΑ, κατάρτιση και χρηματοδότηση προγραμμάτων
 • Συνεργασία με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς και αξιοποίηση σχετικών προγραμμάτων

◊ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ

ΣΤΟΧΟΙ

 • Προαγωγή πολιτικών για τη νεολαία

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Λειτουργία και διοργάνωση αγώνων skate Skateboard στο χώρο της Ναυμαχίας
 • Συνεργασία με ΝΠΔΔ και Συλλόγους Νέων για προγραμματισμό και υλοποίηση σχετικών δράσεων


Άξονας 3: Τοπική Οικονομία – Απασχόληση

◊ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΤΟΧΟΙ

 • Υποστήριξη αγροτών
 • Προώθηση της εξωστρέφειας του γεωργικού τομέα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και ιδρύματα για την υποστήριξη των αγροτών.
 • Ανάπτυξη αγροτικών προγραμμάτων κατάρτισης μέσω του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ιεράπετρας.
 • Δημιουργία χώρου φιλοξενίας της θεσμοθετημένης αγροτικής έκθεσης AGROEXPO

◊ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΣΤΟΧΟΙ

 • Ορθολογική λειτουργία κτηνοτροφίας
 • Υποστήριξη κτηνοτροφίας
 • Καταφύγιο αδέσποτων ζώων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Μελέτες βοσκοϊκανότητας βοσκοτόπων, έλεγχος χρήσεων γης
 • Έργα βελτίωσης βοσκοτόπων, ενημέρωση κτηνοτρόφων
 • Συνεργασία με φιλοζωικούς φορείς για ίδρυση καταφυγίου
 • Δράσεις προστασίας αδέσποτων ζώων

 ◊ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ

ΣΤΟΧΟΙ

 • Βελτίωση υποδομών αλιείας
 • Ορθολογική διαχείριση, προστασία και διατήρηση των τοπικών αποθεμάτων ιχθύων μεγάλης εμπορικής αξίας
 • Ανάπτυξη αθλητικής αλιείας

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Βελτίωση αλιευτικών καταφυγίων Ιεράπετρας, Γρα Λυγιάς, Μακρύ Γιαλού, ωρίμανση έργων στο Θόλο Παχείας Άμμου και στα Φέρμα
 • Συνεργασία με σύλλογο αλιέων της περιοχής-ανάπτυξη κοινών δράσεων
 • Συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και ιδρύματα για την υποστήριξη των αλιέων
 • Δράσεις υποστήριξης της αθλητικής αλιείας

◊ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

ΣΤΟΧΟΙ

 • Υποστήριξη εγκατάστασης λειτουργίας ΒΙΠΑ Ιεράπετρας
 • Ρύθμιση εμπορικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, προστασία καταναλωτή

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Συνεργασία με φορέα ΒΙΠΑ, επίλυση προβλημάτων υποδομών
 • Συνεργασία με φορείς επαγγελματοβιοτεχνών
 • Ανάπτυξη δράσεων με επιμελητήρια

 ◊ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ

 • Προβολή Δήμου
 • Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού
 • Ειδικές τουριστικές υποδομές

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Έκδοση εντύπων – χαρτών, συμμετοχή στο πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες, αξιοποίηση βράβευσης παραλιών Δήμου, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών προβολής, internet κ.α
 • Δημιουργία ψηφιακού τουριστικού χάρτη
 • Υλοποίηση απαραίτητων υποδομών ανάδειξης φυσικού πλούτου και πολιτιστικής κληρονομιάς, branding χωριών
 • Δημιουργία «Μαρίνας» Ιεράπετρας (ωρίμανση και ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα)

 ◊ ΑΡΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΟΧΟΙ

 • Διεκδίκηση προώθησης ΒΟΑΚ- Διευρωπαϊκού Δικτύου- ΝΟΑΚ, Αεροδρομίου Σητείας
 • Λιμάνι Ιεράπετρας

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Υλοποίηση Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου για την αναβάθμιση του Λιμένα Ιεράπετρας

◊ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ

 • Στήριξη απασχόλησης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Αξιοποίηση προγραμμάτων καταπολέμησης ανεργίας π.χ Κοινωφελής Εργασία, συμμετοχή σε Αναπτυξιακές Συμπράξεις- συνεργασίες για την απασχόληση, στήριξη ΚΟΙΝ.ΣΕΠ

◊ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΣΤΟΧΟΙ

 • Αξιοποίηση ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικών φορέων για επίλυση τοπικών προβλημάτων, μεταφορά τεχνογνωσίας, ενδυνάμωση Παραρτήματος ΤΕΙ Ιεράπετρας

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Ανάθεση σε επιστημονικούς φορείς ερευνητικών προγραμμάτων για θέματα τοπικής ανάπτυξης, δημιουργία δικτύων συνεργασίας. Αξιοποίηση του ακαδημαϊκού και ερευνητικού δυναμικού της ευρύτερης περιοχής του Δήμου για την ανάπτυξη και χρήση καινοτομιών σε όλο το φάσμα των λειτουργιών του Δήμου, των φορέων και των πολιτών.


ΑΞΟΝΑΣ 4: Βελτίωση της Διοικητικής και της Οικονομικής Ικανότητας του Δήμου

◊ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ

 • Βελτίωση στέγασης δημοτικών υπηρεσιών

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ                  

 • Αξιοποίηση Δημοτικών Ακινήτων για την μεταστέγαση των υπηρεσιών, συντήρηση λοιπών δημοτικών κτιρίων, συντήρηση γραφείων Τοπικών Κοινοτήτων

◊ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΟΧΟΙ

 • Βελτίωση πληροφοριακών συστημάτων
 • Αξιοποίηση στοιχείων και βάσεων δεδομένων
 • Βελτίωση διοικητικής ικανότητας
 • Βελτίωση πληροφοριακών συστημάτων Ν.Π. Δήμου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Διασύνδεση όλων των υπηρεσιών του Δήμου μέσω αποδοτικών πληροφοριακών συστημάτων.
 • Ανάπτυξη Κοινωνικού Πληροφοριακού Συστήματος εξυπηρέτησης δημοτών
 • Ανάπτυξη του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών του Δήμου
 • Εξυπηρέτηση πολιτών μέσω της γραμμής του δημότη
 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς του πολίτες μέσω της Ιστοσελίδας των ΝΠΔΔ

◊ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΣΤΟΧΟΙ

 • Επιμόρφωση προσωπικού και αιρετών
 • Έλεγχος απόδοσης προσωπικού

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ                 

 • Οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων, συνεργασία με Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου και σχετικούς επιμορφωτικούς φορείς
 • Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων εσωτερικής επιμόρφωσης προσωπικού
 • Ανάπτυξη συστημάτων στοχοθεσίας διευθύνσεων

◊ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΣΤΟΧΟΙ

 • Ενεργητική συμμετοχή των πολιτών σε συμμετοχικές διαδικασίες
 • Βελτίωση πληροφόρησης και ενημέρωσης των πολιτών
 • Αξιοποίηση υπηρεσιών του ΚΕΠ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Δημιουργία πύλης ηλεκτρονικής δημοκρατίας (ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος ηλεκτρονικών ψηφοφοριών σε μαθητικά συμβούλια)
 • e-dimos Ierapetras(ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών συμβατών με κινητά και tablets για θέματα που αφορούν το πράσινο, το φωτισμό, τη σήμανση, τους κοινόχρηστους χώρους και τις ζημιές στο οδικό δίκτυο)

◊ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΣΤΟΧΟΙ

 • Εντατικοποίηση είσπραξης, Επανεξέταση ανταποδοτικών τελών
 • Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας για αύξηση των εσόδων του δήμου

◊ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΣΤΟΧΟΙ

 • Εξυπηρέτηση του πολίτη από απόσταση
 • Εξυπηρέτηση του πολίτη που μειονεκτεί στις νέες τεχνολογίες

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Αναβαθμίσεις συστημάτων wi-fi για τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στις τοπικές κοινότητες
 • Λειτουργία προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης προσαρμοσμένα στις ανάγκες των δημοτών

◊ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΤΟΧΟΙ

 • Αξιοποίηση εμπειριών άλλων φορέων, αξιοποίηση καλών πρακτικών

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης, ηλεκτρονική δημοκρατία, ηλεκτρονική κάρτα δημότη, αξιοποίηση καλών πρακτικών ΟΤΑ μέσω του «Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Καλών Πρακτικών» (gr)